Organizatorzy 

Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”


Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce" jest najdłużej działająca organizacją branży konferencyjno-kongresowej w Polsce. Stowarzyszenie tworzy otwarta, skupiona wokół wspólnych idei,  grupa pasjonatów - profesjonalistów z kręgu szeroko rozumianej turystyki biznesowej.
Wiodącym projektem SKKP jest Program Ambasadorów Kongresów Polskich realizowany wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną.
Cel działania Stowarzyszenia: rozwijanie profesjonalnych usług konferencyjnych w Polsce, podnoszenie wiedzy i umiejętności oraz umacnianie pozycji zawodowej osób działających na rynku spotkań. Cel ten jest realizowany przy współdziałaniu z EFAPCO – Europejską Federacją Stowarzyszeń Profesjonalnych Organizatorów Kongresów, którego SKKP było współzałożycielem. 
Członkostwo w SKKP jest rekomendacją profesjonalizmu, potwierdzoną Certyfikatem SKKP. Stwarza płaszczyznę poszerzania kontaktów zawodowych i wymiany doświadczeń oraz daje szereg wymiernych korzyści.
Po 18 latach od powstania SKKP turystyka biznesowa stanowi czołowy sektor całej turystyki. W roku 2014 SKKP zainicjowało nowe przedsięwzięcia:  Biuro Projektów Unijnych, szkolenia dla firm, wdrażanie CSR, innowacje w konferencjach i komunikacji marketingowej. Powołano tez nowe Komisje SKKP „Warszawa Kongresowa” i „Polski Cruising”.


Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie


Misją Wyższej Szkoły Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie jest prowadzenie wyspecjalizowanej działalności dydaktycznej oraz naukowo-badawczej w dziedzinie przemysłów kreatywnych. Uczelnia stawia sobie za cel kształcić wysoko kwalifikowanych specjalistów, zapewniając im rzetelne podstawy wiedzy teoretycznej oraz zaawansowane umiejętności profesjonalne, odpowiednie do oczekiwań rynku pracy, mobilnych zawodowo i elastycznych w reagowaniu na pojawianie się nowych możliwości zatrudnienia. Cel kształcenia studentów opisywany jest dewizą uczelni: „Consilio manuque” (roztropnością i zręcznością).
Uczelnia elastycznie dostosowuje się do zmieniających się warunków otoczenia. Od początku działalności jest związana z przemysłem promocyjnym, dla którego wykształciła przeszło 1000 specjalistów. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku rozszerzyła perspektywę swojej działalności o inne przemysły kreatywne i podjęła zarówno działalność dydaktyczną, jak i naukowo badawczą w dziedzinie zarządzania w kulturze i rozrywce, w szczególności w mediach w okresie ich konwergencji. Konsekwencją tej strategii stało się rozszerzenie pod koniec 2014 roku nazwy uczelni.
Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia na kierunku „Zarządzanie”, kładąc nacisk na treści i formy kształcenia w zakresie prowadzonych specjalności, dostosowywanych i uzupełnianych pod kątem potrzeb rynku pracy. Podejmując decyzję o utworzeniu nowej specjalności, Uczelnia kieruje się strategią nisz rynkowych: zidentyfikowanych potrzeb wąskiego wycinka rynku, które stara się zaspokajać.
Priorytetem Uczelni jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia rozumianej jako optymalne przygotowanie absolwenta do wykonywania pracy w wybranej specjalności. Dla realizacji tego priorytetu Uczelnia od początku swojej działalności stosuje unikatowe rozwiązania organizacyjne, w tym m.in. selekcję kandydatów poprzez testy zainteresowań i rozmowy kwalifikacyjne, odpowiednią organizacje programu studiów z założeniem, że cały ostatni rok studiów (zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia) przeznaczony jest na prowadzenie zajęć specjalnościowych) oraz bliską współpracę z biznesem. Rezultatem realizacji tych założeń jest bardzo zbliżony do 100% wskaźnik zatrudnienia absolwentów na stanowiskach związanych ze specjalnością kształcenia. Studenci Uczelni uzyskują zatrudnienie najczęściej jeszcze przed ukończeniem studiów. Dzięki bliskiej współpracy z pracodawcami oraz realizowanej działalności gospodarczej, od 2015 roku Uczelnia prowadzi bezpłatne studia stacjonarne I stopnia.

 

PATRONAT HONOROWY

 


MIEJSCE - EC1


zobacz więcej

PRELEGENCI

zobacz wszystkich